Obchodné podmienky

Obchodné podmienky eshopu

Článok I.

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na portáli eshop.ucmeradi.sk (ďalej len “eshop“) je spoločnosť Indícia, s.r.o., IČO: 50 206 621, IČ DPH: SK2120242091, so sídlom Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, e-mailový kontakt objednavky@indicia.sk, telefonický kontakt 0948 150 751 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.
Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania eshopu upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu nakupujúcim prostredníctvom eshopu (ďalej len ako "kupujúci").
Prevádzkovateľ prostredníctvom eshopu ponúka v postavení predávajúceho vlastný tovar alebo sprostredkúva tovar v postavení sprostredkovateľa.
K uskutočneniu objednávky možno použiť výlučne elektronický formulár na stránkach eshopu. Odoslanie vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s prevádzkovateľom (ďalej len “predávajúci”). Doručenie automatickej emailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až doručením emailu kupujúcemu s výslovným potvrdením predávajúceho o prijatí objednávky, odoslaným do 7 dní od doručenia objednávky.
Kupujúci môže v lehote do 7 dní od doručenia objednávky objednávku písomne odvolať. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy odmietnuť.
Celková kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke. Potvrdenie o zaplatení vo forme daňového dokladu (vyúčtovacia faktúra) bude priložené k odoslanému tovaru. Kúpna cena zahŕňa DPH (predávajúci je platiteľom DPH) a je vedená v mene EURO. Celkovú kúpnu cenu možno uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti na pobočkách Slovenskej pošty pri dodaní tovaru na dobierku. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania sumy na účet predávajúceho.
Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu dopravy, ktorý si vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene dopravy je uvedená v objednávke, a tiež aj v emailovej sumarizácii objednávky.
Spôsob dopravy a dodacia lehota sú uvedené v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ nie je uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky.
Dodacia adresa je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom splnenia povinnosti uhradiť celkovú kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu.
Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to za použitia nasledujúceho formulára, odoslaného v písomnej forme na adresu sídla predávajúceho s priloženým dokladom o kúpe a úhrade celkovej kúpnej ceny:
 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát:
Indícia, s.r.o.

IČO: 50 206 621, IČ DPH: SK2120242091, so sídlom Rovniankova 15, 851 02 Bratislava

e-mailový kontakt objednavky@indicia.sk, telefonický kontakt 0948 150 751
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.
Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak:kupujúci nezaplatí celkovú kúpnu cenu do 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky
kupujúci neprevezme tovar v odbernej lehote.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Kupujúci je povinný do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Predávajúci je povinný do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú celkovú cenu tovaru vrátane nákladov na prepravu a iných nákladov súvisiacich s kúpou tovaru, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle týchto podmienok sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Tovar zakúpený prostredníctvom eshopu je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade.
Reklamácia tovaru musí obsahovať:označenie čísla objednávky
označenie predávajúceho
označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy
dôvod reklamácie
práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
dátum a podpis
Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanovuje § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tieto práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.
Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.
Článok II.

Kupujúci pri svojej návšteve portálu môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje podľa ods. 4 článku II. Kupujúci preto výslovne súhlasí so:spracovaním osobných údajov (viac)
použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa ods. 4 článku II.
Súhlas kupujúceho nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom zadania objednávky a trvá po dobu naplnenia účelu, za ktorým bol súhlas udelený, alebo do jeho odvolania.
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov alebo dokončením registrácie, kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
Účelom spracovania osobných údajov je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia vyžiadaného tovaru alebo služieb, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru. (toto je odsek 4, článok II.)
Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu:meno a priezvisko,
bydlisko alebo sídlo,
emailový kontakt,
telefonický kontakt,
a to na dobu platnosti súhlasu kupujúceho.
Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O informáciu o  totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti.
Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti požadovať:potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich  neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Práva kupujúceho môžu byť obmedzené, iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako stanovený v ods. 4. článku II.
Kupujúci môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, ktoré internetový prehliadač kupujúceho ukladá v zariadení, pomocou ktorého navštívi portál. Návštevou a používaním portálu kupujúci súhlasí, aby boli v jeho prehliadači uloženédočasné cookies (slúžiace k identifikácii kupujúceho po dobu jeho prihlásenia na portáli, ktoré sa pri vypnutí prehliadača vymažú)
dlhodobé cookies (slúžiace k dlhodobému zachovaniu nastavení prehliadača kupujúceho, ktoré zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí zariadenia)
Súhlas kupujúceho trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača kupujúceho alebo zákazom používania súborov cookies súhlas kupujúceho zaniká.
Článok III

Kupujúci môže pri zadávaní objednávky cez eshop udeliť prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním marketingových ponúk na ním zadanú e-mailovú adresu. Tento súhlas udeľuje kupujúci dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať.  Osobné údaje zozbierané touto formou (meno, priezvisko, e-mailová adresa) sú spracúvané v "Informačnom systéme marketing" podľa podmienok Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Súhlas kupujúceho podľa ods. 1 článku III nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov na marketingové účely prostredníctvom zaslania objednávky a trvá po dobu naplnenia účelu, za ktorým bol súhlas udelený, alebo do jeho odvolania.
Súhlas kupujúceho podľa ods. 1 článku III nie je v žiadnom prípade podmienkou zadania objednávky cez eshop a jej následného spracovania.
Článok IV

Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Informácie uvedené v čl. I. týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania eshopu  sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
Tieto podmienky používania eshopu nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.